Skip to main content
Progressus
25.08.2022.
Glavni uslovi za konkurisanje

Predmet javnog poziva

Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” dodjeljuje bespovratna sredstva fizičkim i pravnim licima koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata.

Cilj javnog poziva

Cilj Fondacije za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” i Vlade Mađarske je jačanje privrednih odnosa između dvije zemlje kroz povećanje efikasnosti i konkurentnosti podržanih poljoprivrednih proizvođača, razvoj tehnologije proizvodnje, bolje korištenje kapaciteta, unapređenje održivosti i poslovanja.

Finansijski uslovi

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke sastoje se iz bespovratnih sredstava  i sopstvenog učešća.

Najmanje 30% ukupnih prihvatljivih troškova nabavke treba da budu sopstvena novčana sredstva koja mora da obezbijedi Korisnik. Podnosilac prijave će prilikom podnošenja prijave na Javni poziv dostaviti izjavu kojom garantuje da raspolaže sopstvenim sredstavima u mjeri koja je dovoljna za finansiranje najmanje 30% planirane nabavke. Sopstveno učešće može se u potpunosti ili djelimično obezbijediti i iz kredita, pri čemu se uslov sopstvenog učešća neće smatrati ispunjenim ukoliko je kredit odobren po drugom osnovu ili za druge namjene. Sopstvenim učešćem u smislu ovog Javnog poziva takođe se neće smatrati državna pomoć, pomoć republičkih organa i organizacija javne uprave, jedinica lokalne uprave i samouprave, pomoć obezbijeđena iz drugih međunarodnih grantova ili sličnih izvora.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po Korisniku je 70% Ukupnih prihvatljivih troškova nabavke.

Minimalni iznos podrške po Korisniku je 2.500 EUR. Maksimalni iznos podrške po Korisniku je 25 000 EUR.

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke mogu biti troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik ima zakonski regulisano pravo na povrat PDV-a, ili troškovi nabavke s PDV-om, u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik nema pravo i mogućnost povrata PDV-a.

Podobnost podnosioca zahtjeva

Pravo na Prijavu na javni poziv imaju fizička i pravna lica (MMS, te registrovana udruženja, fondacije i poljoprivredne zadruge koje imaju status pravnog lica i učestvuju u platnom prometu) koja imaju prebivalište ili sjedište u Republici Srpskoj ili u Brčko distriktu i bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske ili Brčko distrikta (RPG), ili su registrovana za primarnu poljoprivrednu djelatnost kod nadležnog privrednog suda, te koja u okviru ovog Javnog poziva nabavljaju mehanizaciju, opremu i alate za poljoprivrednu proizvodnju na zemljištu koje je na teritoriji Republike Srpske ili Brčko distrikta.

Uslovi podobnosti

 1. Podnosilac prijave je fizičko lice sa stalnom poljoprivrednom djelatnošću u Prihvatljivom području (Republici Srpskoj ili Brčko distriktu)
 2. Podnosilac prijave je pravno lice registrovano za poljoprivrednu djelatnost sa sjedištem ili poslovnom jedinicom u Prihvatljivom području, a koje je mikro, malo ili srednje preduzeće, te registrovano udruženje, fondacija ili poljoprivredna zadruga koje ima status pravnog lica i učestvuje u platnom prometu
 3. Podnosilac prijave upisan je u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) Republike Srpske ili Brčko distrikta
 4. Podnosilac prijave kao mjesto realizacije poljoprivredne aktivnosti u vezi s nabavkom prema ovom Javnom pozivu prijavljuje zemljište na teritoriji Republike Srpske ili Brčko distrikta

Rok i način podnošenja Prijave na Javni poziv

Zainteresovano lice mora prvo da se registruje elektronskim putem na internet stranici Fondacije kako bi bilo u mogućnosti da pripremi i podnese Prijavu.

Podnosilac prijave nakon registracije na internet stranici popunjava elektronski formular Prijave u online aplikaciji na internet stranici Fondacije. Podnosilac prijave nakon finaliziranja elektronskog formulara prijave treba da odštampa formular (samo predviđeni dio za štampu, ne cijeli popunjeni formular) i povezanu izjavu koja će biti dio aplikacije na internet stranici, te da navedeni formular i izjavu potpiše i skenira, a zatim ih priloži u online aplikaciju, te sačuva aplikaciju i podnese prijavu na Javni poziv.

Korisnici takođe treba da skeniraju dokumente navedene u članu 16 ovog Javnog poziva i da ih prilože svojoj prijavi putem online aplikacije. Fondacija zadržava pravo da zahtijeva original ili ovjerenu kopiju bilo kojeg dokumenta koji je Podnosilac prijave priložio u elektronsku aplikaciju.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti samo lice koje je upisano kao nosilac gazdinstva u RPG ili lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica koje se prijavljuje na Javni poziv. Prijavu na Javni poziv u slučaju nemogućnosti ovih lica mogu podnijeti i druga lica uz zakonski ovjerenu punomoć.

Prijava se može podnijeti od 1. septembra 0:00:00 2022. godine, a rok za prijavu je 4. novembar 2022. godine u 23:59:59 sati.

Prijave podnesene nakon navedenog roka neće biti razmatrane. Nije moguće uraditi bilo kakve suštinske izmjene u sadržaju Prijave nakon podnošenja Prijave u elektronskoj aplikaciji (eventualne administrativne greške mogu biti ispravljene).

Dokumenti koji treba da se dostave

Potrebno je dostaviti popunjen, odštampan, potpisan (u slučaju pravnog lica pečatiran i potpisan od strane lica ovlaštenog za zastupanje) formular iz online aplikacije, izjave i sljedeće dokumente (anekse):

Osnovni identifikacioni dokumenti

1.A  U slučaju pravnih lica:

  • važeće rješenje o registraciji kod nadležnog suda
  • rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava – ukoliko pravno lice nema registrovanu poljoprivrednu djelatnost
  • kopija lične karte svih vlasnika pravnog lica (ovjerena)
  • kopija lične karte ovlaštenog lica u pravnom licu (ovjerena)
  • Uvjerenje o JIB (Poreska uprava Republike Srpske)
  • PDV uvjerenje (Uprava za indirektno oporezivanje BiH) – ukoliko je pravno lice PDV obveznik

1.B  U slučaju fizičkih lica

  • kopija lične karte nosioca gazdinstva (ovjerena)
  • rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava
  • PDV uvjerenje (Uprava za indirektno oporezivanje BiH) – ukoliko je lice PDV obveznik
 1. potvrda banke o broju tekućeg/transkakcionog računa (za pravna lica koja nabavljaju mehanizaciju, opremu i alate direktno od proizvođača u Mađarskoj potreban je i broj deviznog računa) Podnosioca prijave, ne starija od trideset (30) dana od dana podnošenja Prijave
 2. najmanje jedna važeća ponuda od distributera ili proizvođača za mehanizaciju, opremu ili alat koji se nabavlja u okviru Programa podrške koja sadrži:
 • podatke neophodne za preciznu identifikaciju Ponuđača, ali najmanje tačan naziv, sjedište/adresa i poreski broj Ponuđača;
 • prezentacija predmeta nabavke u okviru javnog poziva: naziv proizvođača, tačan naziv marke, naziv i specifična vrsta proizvoda navedenih u ponudi, tehnički parametri i stručne karakteristike koje je naveo proizvođač, tehnički uslovi u slučaju kupovine po narudžbi i detaljna naznaka pojedinačne procjene troškova, pri kupovini dodatnog pribora, te naznaka uređaja kojem pripada;
 • broj artikala koji se nabavljaju, jedinična cijena, jedinica mjere, neto cijena, PDV i/ili bruto cijena, valuta ponude.
 • Potpis ovlaštenog lica i pečat ponuđačaIzjava Ponuđača da su svi proizvodi navedeni u ponudi proizvedeni u Mađarskoj

Ukoliko iznos ponude nije u evrima, iznos se mora konvertovati po kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan objavljivanja Javnog poziva.

 1. Potvrda Poreske uprave Republike Srpske da ne postoje dospjele neizmirene obaveze po osnovu poreza, doprinosa i taksi (izdata najranije 1. septembra 2022.)
 2. Potvrda Uprave za indirektno oporezivanje BiH da ne postoje dospjele neizmirene obaveze po osnovu indirektnih poreza (izdata najranije 1. septembra 2022.)

 

Detaljne informacije pogledajte u Javnom pozivu 

Detaljno video uputstvo kako se popunjava Aplikacija