Skip to main content
writing
06.09.2022.
JAVNI POZIV BTP-22

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima

za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata

 

 

Identifikator javnog poziva: BTP-22

 

 1. Predmet javnog poziva

Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” dodjeljuje bespovratna sredstva fizičkim i pravnim licima koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata.

 

 1. Cilj javnog poziva

Cilj Fondacije za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” (u daljem tekstu: Fondacija) i Vlade Mađarske je jačanje privrednih odnosa između Republike Srpske i Mađarske kroz povećanje efikasnosti i konkurentnosti podržanih poljoprivrednih proizvođača, razvoj tehnologije proizvodnje, bolje korištenje kapaciteta, unapređenje održivosti i poslovanja.

 

 1. Finansijski uslovi

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke sastoje se iz bespovratnih sredstava  i sopstvenog učešća.

Najmanje 30% ukupnih prihvatljivih troškova nabavke treba da budu sopstvena novčana sredstva koja mora da obezbijedi Korisnik. Podnosilac prijave će prilikom podnošenja prijave na Javni poziv dostaviti izjavu kojom garantuje da raspolaže sopstvenim sredstvima u mjeri koja je dovoljna za finansiranje najmanje 30% planirane nabavke. Sopstveno učešće može se u potpunosti ili djelimično obezbijediti i iz kredita, pri čemu se uslov sopstvenog učešća neće smatrati ispunjenim ukoliko je kredit odobren po drugom osnovu ili za druge namjene. Sopstvenim učešćem u smislu ovog Javnog poziva takođe se neće smatrati državna pomoć, pomoć republičkih organa i organizacija javne uprave, jedinica lokalne uprave i samouprave, pomoć obezbjeđena iz drugih međunarodnih grantova ili sličnih izvora.

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po Korisniku je 70% Ukupnih prihvatljivih troškova nabavke.

Minimalni iznos podrške po Korisniku je 2.500 evra. Maksimalni iznos podrške po Korisniku je 25 000 evra.

 

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke mogu biti troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik ima zakonski regulisano pravo na povrat PDV-a, ili troškovi nabavke s PDV-om, u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik nema pravo i mogućnost povrata PDV-a.

 

 1. Podobnost podnosioca zahtjeva

Pravo na Prijavu na javni poziv imaju fizička i pravna lica (mikro, mala i srednja preduzeća, te registrovana udruženja, fondacije i poljoprivredne zadruge koje imaju status pravnog lica i učestvuju u platnom prometu) koja imaju prebivalište ili sjedište u Republici Srpskoj ili u Brčko distriktu i bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske ili Brčko distrikta (RPG), ili su kao pravna lica registrovana za primarnu poljoprivrednu djelatnost kod nadležnog privrednog/osnovnog suda u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu, te koja u okviru ovog Javnog poziva nabavljaju mehanizaciju, opremu i alate za poljoprivrednu proizvodnju na zemljištu koje je na teritoriji Republike Srpske ili Brčko distrikta.

 

Podnosilac prijave može podnijeti ukupno 1 prijavu na Javni poziv, koja može da sadrži neograničen broj jedinica nabavke, a čija pojedinačna neto vrijednost iznosi minimalno 500 evra.

 

Podnosilac prijave na javni poziv kao fizičko lice i njegovo/a povezano/a pravno/a lice/a smatraju se jednim podnosiocem prijave u smislu ovog Javnog poziva, a u skladu s odredbama člana 34. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019).

 

Fizičko lice koje je vlasnik, osnivač ili lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica ne može da podnese prijavu na javni poziv po više od jednog osnova (i u ime pravnog lica i kao fizičko lice). Isključivo može samo po jednom osnovu.

Dozvoljena je samo jedna prijava na Javni poziv za jedno mjesto realizacije poljoprivredne proizvodnje (parcelu/e koja/e je/su prijavljena/e na ovaj Javni poziv).

 

 1. Uslovi podobnosti
 1. Podnosilac prijave je fizičko lice sa stalnom poljoprivrednom djelatnošću u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu (u daljem tekstu: Prihvatljivom području)
 2. Podnosilac prijave je pravno lice registrovano za poljoprivrednu djelatnost sa sjedištem ili poslovnom jedinicom u Prihvatljivom području, a koje je mikro, malo ili srednje preduzeće, te registrovano udruženje, fondacija ili poljoprivredna zadruga koje ima status pravnog lica i učestvuje u platnom prometu
 3. Podnosilac prijave upisan je u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) Republike Srpske ili Brčko distrikta (pravno lice koje ima poljoprivrednu djelatnost u rješenju o registraciji pravnog lica može, a ne mora biti upisano u RPG)
 4. Podnosilac prijave kao mjesto realizacije poljoprivredne aktivnosti u vezi s nabavkom prema ovom Javnom pozivu prilikom podnošenja Prijave u POS sistemu za aplikacije na Javni poziv prijavljuje zemljište na teritoriji Republike Srpske ili Brčko distrikta

 

 1. Razlozi za isključenje

 Podnosiocu prijave se ne mogu odobriti bespovratna sredstva ukoliko:

  1. je Podnosilac prijave dao materijalno neistinitu izjavu ili lažne i pogrešne podatke i/ili informacije, pri čemu je odluka o Prijavi na Javni poziv donesena na osnovu te izjave
  2. Podnosilac prijave ima dospjelu a neizmirenu obavezu prema trećem licu, koja bi mogla da ugrozi realizaciju nabavke za koju je podnesena Prijava na Javni poziv
  3. u vrijeme podnošenja prijave Podnosilac prijave ima dospjeli dug prema banci duži od 90 dana
  4. je u toku postupak likvidacije ili stečaja pravnog lica, ili je u toku postupak brisanja Korisnika iz RPG
  5. je sud kao konačnu kaznu protiv Podnosioca prijave odredio ograničenje ili zabranu djelatnosti
  6. Podnosilac prijave nema zemljište upisano u RPG (pravno lice koje ima poljoprivrednu djelatnost u rješenju o registraciji pravnog lica može, a ne mora biti upisano u RPG, ali mora imati zemljište na teritoriji Republike Srpske ili Brčko distrikta)
  7. rješenje o registraciji pravnog lica koje je Podnosilac prijave ne obuhvata primarnu poljoprivrednu djelatnost
  8. Podnosilac prijave nije izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza, doprinosa i taksi u skladu s propisima o porezima, doprinosama i taksama
  9. Podnosilac prijave nije izmirio obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2021. godinu u skladu s propisima o protivgradnoj zaštiti
  10. je Podnosilac prijave, njegov vlasnik ili odgovorno lice za zastupanje donio odluku o dodjeli Bespovratnih sredstava ili učestvovao u odluci o dodjeli Bespovratnih sredstava kao donosilac odluka, evaluator ili supervizor, ili je lice koje živi u istom domaćinstvu s licem navedenim u ovoj tački
  11. je Podnosilac prijave, osnivač ili vlasnik pravnog lica koje je Podnosilac prijave u vrijeme donošenja odluke o dodjeli Bespovratnih sredstava visoki funkcioner Republike Srpske ili Brčko Distrikta, ili institucija BiH s mandatom iz Republike Srpske, član Vlade, gradonačelnik, načelnik opštine, visoki funkcioner razvojnih agencija u vlasništvu države, ili lice koje živi u istom domaćinstvu s licem navedenim u ovoj tački
  12. je Podnosilac prijave pravno lice u direktnom ili indirektnom vlasništvu države, jedinice lokalne uprave i samouprave ili javne uprave ili javne upravne organizacije s učešćem u vlasništvu od najmanje 50%
  13. je Podnosilac prijave fondacija, udruženje, zadruga, odnosno poslovna jedinica, u kojoj je osoba iz tačaka j) i k) osnivač, funkcioner, član organa upravljanja, odgovorno lice, član upravnog odbora, odnosno predstavničko tijelo udruženja, fondacije ili zadruge.

 

 

 

 1. Prihvatljive aktivnosti

 

Prihvatljiva nabavka u skladu s ovim Javnim pozivom podrazumijeva nabavku odgovarajuće nove mehanizacije, opreme i alata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju[1], koja je proizvedena u Mađarskoj.

Podnosilac prijave se može prijaviti samo za nabavku mehanizacije, opreme i alata u vezi s djelatnošću za koju je registrovan.

 

Mehanizacija, oprema i alati koji su predmet nabavke u skladu s ovim Javnim pozivom mora da bude registrovana u skladu s važećim zakonskim propisima i da na vidnom mjestu bude obilježena serijskim brojem, brojem šasije (ukoliko postoji), te drugim relevantnim informacijama za mehanizaciju, opremu i/ili alate koji se nabavljaju.

 

Prihvatljiva je nabavka samo nove opreme.

 

 1. Nabavke
 1. Mogu se nabaviti nove mašine, alati i oprema pojedinačne neto vrijednosti za jednu jedinicu nabavke od minimalno 500 evra.
 2. iznos Bespovratnih sredstava koji Fondacija uplaćuje dobavljaču u ime Korisnika može biti od 2.500,00 evra do 25.000,00 evra izražen u novčanoj protivvrijednosti konvertibilne marke prema kursu Centralne banke BiH na dan objave ovog Javnog poziva.
 3. Troškovi nabavke uključuju nabavnu cijenu, troškove transporta i dostave, carinske troškove, troškove puštanja u rad mehanizacije, opreme i alata koji se nabavljaju, te troškove obuke u direktnoj vezi s mehanizacijom, opremom i alatima koji se nabavljaju.
 4. Troškovi iskazani u Prijavi na Javni poziv moraju da budu u skladu s tržišnim cijenama određenim na realan i ekonomičan način prema trenutnim Tržišnim uslovima, vodeći računa o principu dobrog finansijskog upravljanja i usklađenosti s realnom tržišnom cijenom
 5. Mehanizacija, oprema i alati koji su predmet nabavke moraju biti proizvedeni u Mađarskoj[2]. Prilikom podnošenja prijave Podnosilac prijave je dužan da dokaže mjesto porijekla mehanizacije, opreme i alata uvjerenjem proizvođača ili distributera iskazanim u ponudi i ovjerenim u Komori za privredu i industriju Mađarske, koja posluje u zemlji proizvođača, a prilikom obračuna – na zahtjev Fondacije – Sertifikatom o porijeklu koji je izdala Komora za privredu i industriju Mađarske, a koju mu obezbjeđuje Dobavljač;
 6. Korisnik prijave u okviru Programa podrške treba da nabavi mehanizaciju, opremu i alate po realnoj tržišnoj cijeni od registrovanog dobavljača koji je ovlašteni distributer ili od proizvođača.
 7. Fondacija zadržava pravo da umanji prihvatljivi trošak nabavke uzevši u obzir normalnu tržišnu cijenu, ukoliko je trošak iskazan u Prijavi na Javni poziv proizašao iz ponude ili ugovora zaključenog po cijeni višoj od uobičajene tržišne cijene.
 8. Ponuda za nabavku mehanizacije, opreme i alata koji su dio prijave na ovaj Javni poziv mora da bude izdata od pravnog lica koje je nezavisno od Podnosioca prijave na Javni poziv. Ponuđač nije nezavisan ako se smatra partnerom ili povezanim preduzećem u odnosu na Podnosioca prijave. Vlasnik, član ili ovlaštena osoba u pravnom licu koje je Ponuđač u smislu ovog Javnog poziva ne smije da bude u srodstvu, drugim porodičnim ili partnerskim odnosima s osobom koja je nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili osnivač, vlasnik ili ovlašteno lice (ili njihov rođak) u pravnom licu za koje se podnosi Prijava.

 

 1. Zabranjene aktivnosti

Podrška se ne može iskoristiti za:

 • investiciju koja se kvalifikuje kao građevinarstvo
 • za kupovinu polovne opreme
 • za otplatu duga
 • za carinske troškove koji nisu u vezi s nabavkom prema ovom Javnom pozivu
 • za troškove povrata poreza na dodatu vrednost (ako je Podnosilac prijave obveznik PDV-a) i drugih poreza
 • za zalihe za pokrivanje obrtnih sredstava
 • za kupovinu bilo kojeg prevoznog sredstva (teretno vozilo i putnički automobil)
 • za pokrivanje troškova nastalih prije datuma podnošenja zahtjeva

 

Prijava na Javni poziv biće odbijena ukoliko realizacija nabavke predložene u Prijavi na Javni poziv predstavlja značajan rizik s ekološke ili socijalne tačke gledišta ili u slučaju da predložena nabavka nije u skladu s ciljevima poziva ili s prihvatljivim aktivnostima. Značajni rizici, među ostalim, mogu biti:

 • postojanje dogovora između Podnosioca prijave i vlasnika, odgovornog lica, rukovodioca, upravnika centrale, poslovne jedinice i sl. u pravnom licu koje je Ponuđač
 • mjesto realizacije (zemljište) koje je navedeno u Prijavi na Javni poziv nije pogodno za obavljanje poslova koji su opisani u Prijavi korištenjem tražene mehanizacije, opreme i alata
 • mehanizacija, oprema ili alati koji su predmet nabavke nisu pogodni za obavljanje iskazane i/ili registrovane djelatnosti
 • Prijava na Javni poziv ne postigne navedenu minimalnu ocjenu prema Evaluaciji propisanoj tačkom 17. Javnog poziva)

 

 1. Mjesto i vrijeme realizacije

Nabavka zbog koje je podnesena Prijava na Javni poziv mora biti realizovana s ciljem realizacije poljoprivredne aktivnosti na području Republike Srpske i Brčko distrikta.

 

Realizacija nabavke (kupovina mehanizacije, opreme i alata) predložene u Prijavi može početi najranije narednog dana od podnošenja Prijave. Prihvatljivim troškovima smatraće se samo troškovi koji su nastali nakon datuma podnošenja Prijave i to samo u slučaju uspješnosti prijave u skladu s uslovima i u odnosu na kriterijume navedene u Javnom pozivu.

 

Rok za realizaciju nabavke mehanizacije, opreme i alata je 30. septembar 2023.

 

Realizacija nabavke može se smatrati završenom ukoliko je projekat i faktički i finasijski završen. Nabavka je faktički završena u trenutku kada su mehanizacija, oprema i alati nabavljeni u okviru Programa podrške isporučeni i stavljeni u funkciju, a finansijski je završena kada su u potpunosti plaćeni svi Ukupni prihvatljivi troškovi (Sopstveno učešće i Bespovratna sredstva).

 

 1. Isplata i obračun podrške

Iznos Bespovratnih sredstava određen Ugovorom o finansijskoj podršci koji će biti potpisan između Korisnika i Fondacije nakon odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, te troškovi povezani s nabavkom mehanizacije, opreme i alata koja je podržana Programom podrške biće isplaćeni direktno dobavljaču (u slučaju Finansiranja Dobavljača) ili direktno Korisniku (samo u slučaju Postfinansiranja) na osnovu Zahtjeva za isplatu. Korisnici moraju da podnesu najmanje jedan Zahtjev za isplatu u toku realizacije nabavke, a u Zahtjevu za isplatu moraju biti prikazani troškovi nastali u okviru nabavke. Zahtjev za isplatu može se podnijeti samo uz ili nakon potpisanog Ugovora o finansijskoj podršci.

 

Zahtjevom za isplatu Korisnik može zatražiti iznos Bespovratnih sredstava određen u Ugovoru o finansijskoj podršci u obliku finansiranja dobavljača ili naknadnog finansiranja Korisnika.

 

Zahtjev za isplatu treba da bude popunjen i elektronski priložen u elektronski sistem za prijave na Javni poziv na internet stranici Fondacije, zajedno s relevantnom dokumentacijom.

 

 1. Finansiranje Dobavljača

 

 1. Finansiranje dobavljača podrazumijeva jedan od načina isplate Bespovratnih sredstava, prilikom kojeg Korisnik plaća dobavljaču najmanje iznos Sopstvenog učešća određenog u Ugovoru o finansijskoj podršci. Zahtjev za isplatu podnosi se s iznosom koji odgovara iznosu Bespovratnih sredstava i direktno se isplaćuje na račun Dobavljača nakon što Fondacija provede kontrolu Zahtjeva za isplatu.
 2. Korisnik dostavlja Fondaciji Završni izveštaj nakon što su mehanizacija, oprema i alati isporučeni i pušteni u rad.
 3. Korisnik u Zahtjevu za isplatu za finansiranje dobavljača mora da dokaže da je na račun Dobavljača uplatio najmanje onoliko novčanih sredstava koliko je predviđeno kao Sopstveno učešće, koje je je određeno u Ugovoru o finansijskoj podršci. Korisnik mora da dostavi avansni račun i dokaz iz banke o prenosu Sopstvenog učešća (bankovni izvod).
 4. Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu u slučaju finansiranja dobavljača je 30. jun 2023. Rok za podnošenje Završnog izveštaja u ovom slučaju je 30. septembar 2023. godine.

 

 1. Postfinansiranje

 

 1. Korisnici koji samostalno realizuju nabavku u potpunosti[3] imaće mogućnost za isplatu Bespovratnih sredstava u vidu postfinansiranja, a nakon finansijske i faktičke realizacije nabavke. Zahtjev za isplatu se podnosi s iznosom koji odgovara iznosu Bespovratnih sredstava i isplaćuje se na račun Korisnika (na broj računa Korisnika koji je odredio u Ugovoru o finansijskoj podršci) nakon što Fondacija provede kontrolu Zahtjeva za isplatu.
 2. Korisnik Fondaciji zajedno podnosi Zahtjev za isplatu i Završni izveštaj u slučaju postfinansiranja, a nakon finansijske i faktičke realizacije nabavke, odnosno puštanja u rad predmeta nabavke. Korisnik u Zahtjevu za isplatu za postfinansiranje mora da dokaže da je na račun Dobavljača uplatio onoliko novčanih sredstava koliko iznose Ukupni prihvatljivi troškovi, koji su definisani u Ugovoru o finansijskoj podršci. Korisnik mora da dostavi račun i dokaz iz banke o prenosu iznosa Ukupnih prihvatljivih troškova (bankovni izvod).
 3. Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu i Završnog izveštaja u ovom slučaju je 30. septembar 2023. godine.

 

 1. Odredbe koje se odnose na Zahtjev za isplatu i Završni izveštaj

 

 1. Datum narudžbenice/ugovora s Dobavljačem, izdate fakture i avansne fakture koji se odnose na predmet nabavke u okviru Programa podrške ne može biti raniji od dana podnošenja Prijave.
 2. Dokaz o uplati Sopstvenog učešća (izvod iz banke) mora sadržavati referencu na identifikacioni dokument relevantan za nabavku iskazanu u Prijavi na Javni poziv (broj ugovora između Korisnika i Dobavljača, ili broj predračuna, ili jednistveni identifikacioni broj Dobavljača ili ime Dobavljača).  Identifikacioni broj Prijave na javni poziv mora se unijeti na sve računovodstvene dokumente.
 3. U slučaju dokumenata o poravnanju (dokazi o uplati sopstvenog učešća koji se prilažu uz Zahtjev za isplatu) koji su izdati u valuti koja nije evro, vrijednost na kojoj se zasniva poravnanje pretvara se po kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan objavljivanja poziva.
 4. Kompletna skenirana dokumentacija mora se podnijeti uz Zahtjev za isplatu. Elektronski izdati i ovjereni dokumenti s elektronskim potpisom (ukoliko postoji) moraju biti priloženi uz Zahtjev za isplatu u originalnom pdf formatu. Fondacija je ovlaštena da provjeri da li postoje originalni dokumenti prilikom terenske kontrole. Ta dokumentacija mora biti dostupna na licu mjesta.
 5. Ukoliko se vrijednost opreme umanji u odnosu na vrijednost određenu u Prijavi na Javni poziv, Fondacija će isplatiti Bespovratna sredstva prema umanjenom iznosu.
 6. Korisnik u okviru Završnog izvještaja mora da dostavi izveštaj o faktičkoj i finansijskoj realizaciji nabavke. Korisnik mora da priloži dokumente koji dokazuju da je predmet nabavke isporučen (faktura, izvozni papiri, uvozni papiri, sertifikat o kvalitetu robe, EUR1 obrazac, packing lista, faktura prevoza, izvještaj o primopredaji, ponuda, ugovori, mjenica, uvjerenje o porijeklu mehanizacije, opreme i alata od strane Mađarske komore za privredu i industriju (ukoliko je potrebno, na zahtjev Fondacije), saobraćajna dozvola (ukoliko je potrebno), dokaz o puštanju mašine u rad, fotodokumentacija), dokumente i dozvole u ​​vezi s bilo kojom državnom registracijom, finansijske dokumente koji dokazuju da je Korisnik izmirio sve obaveze koje se odnose na Sopstveno učešće (bankovni izvodi, faktura), te narativni izveštaj o faktičkoj i finansijskoj realizaciji projekta.
 7. Fondacija može provesti terensku kontrolu prije odobravanja Zahtjeva za isplatu i isplate finansijske podrške.
 8. Nije moguće priložiti dodatni finansijski dokument i na osnovu tog dokumenta tražiti isplatu finansijske podrške u okviru projekta nakon što se prihvati Zahtjev za isplatu.
 9. Podnosilac Zahtjeva je dužan da zajedno sa Zahtjevom za isplatu dostavi i originalnu mjenicu koja će biti sredstvo obezbjeđenja definisano Ugovorom o finansijskoj podršci.

 

 1. Period održavanja
 1. Korisnik je obavezan poštovati Period održavanja predmeta nabavke u trajanju od 3 godine nakon završetka nabake, a nakon odobrenja Završnog izvještaja. Tokom perioda održavanja Korisnik treba da zadrži i koristi, te nema pravo da proda, uništi ili iznajmi predmet nabavke bez saglasnosti Fondacije. Korisnik je obavezan da nabavljenu mehanizaciju, opremu i alate koristi na mjestu realizacije projekta do kraja perioda održavanja.
 2. Tokom Perioda održavanja postoji mogućnost zamjene materijalne imovine, pri čemu Podnosilac prijave snosi troškove zamjene. Tokom perioda održavanja postoji mogućnost zamjene pokvarene, neispravne mehanizacije, opreme i alata, s tim da Korisnik mora prethodno pisanim putem da obavijesti Fondaciju o zamjeni predmetne mehanizacije, opreme i alata, te ima pravo da izvrši zamjenu samo na osnovu pisane saglasnosti Fondacije. Nova mehanizacija, oprema i alati moraju biti u stanju da obavljaju istu funkciju kao zamijenjeno sredstvo, da ima isti ili veći kapacitet, a njihov datum proizvodnje ne smije biti raniji od datuma proizvodnje zamijenjene mehanizacije, opreme i alata (odstupanja od određenih parametara koji ne utiču na ukupan kapacitet uredaja ne predstavljaju razlog za zamjenu).
 3. Nabavljena mehanizacija, oprema i alati se mogu dati u zakup, dati na korištenje ili na bilo koji način opteretiti tokom Perioda održavanja samo uz prethodno pisano odobrenje Fondacije i pod uslovom da zakupac ili novi Korisnik mehanizacije, opreme i alata preuzme obavezu održavanja.
 4. Korisnik treba da vrati puni iznos podrške uvećan zakonski određenom zateznom kamatom, Opštim uslovima ugovora Fondacije i Ugovorom o finansijskoj podršci, ukoliko se u periodu do tri godine nakon završetka nabavke (osim u slučajevima vis major) dogodi jedno od sljedećih:
 • Korisnik otuđi (proda) mehanizaciju, opremu ili alate nabavljene u okviru Programa podrške, odnosno daje u zakup ili na korištenje, ili je na bilo koji način pravno optereti bez prethodnog pismenog odobrenja Fondacije;
 • Korisnik ukine proizvodnu djelatnost koju obavlja koristeći mehanizaciju, opremu i alate nabavljene u okviru Programa podrške ili svoju proizvodnu djelatnost premjesti u oblast koja nije obuhvaćena ovim programom;
 • Dođe do bitnih izmjena u prirodi, ciljevima ili uslovima realizacije aktivnosti u okviru kojih se koristi mehanizacija, oprema i alati na način da ugrožavaju prvobitne ciljeve Programa podrške i iskazane ciljeve nabavke;
 • Fondacija tokom terenske kontrole konstatuje da Korisnik nije pustio u rad nabavljenu mehanizaciju, opremu i alate u opravdanom roku ili je koristio na nenamjenski način.

 

Ukoliko Fondacija zbog kršenja Ugovora o finansijskoj podršci od Korisnika zatraži povrat finansijske podrške, obaveza za povrat sredstava će teretiti Korisnika i u slučaju kad su Bespovratna sredstva isplaćena Dobavljaču.

 

 1.  Sredstva obezbeđenja

Ukoliko Prijava na Javni poziv bude pozitivno ocijenjena, Korisnik je dužan da Fondaciji dostavi potpisanu bjanko mjenicu s mjeničnom izjavom u visini vrijednosti Bespovratnih sredstava u Korist Fondacije, ovjerenu kod notara, unovčivu u bilo kojem trenutku nakon datuma izdavanja. Mjenica se dostavlja istovremeno sa Zahtjevom za isplatu i mora da važi do kraja Perioda održavanja +60 dana.

 

 1. Rok i način podnošenja Prijave na Javni poziv

Zainteresovano lice mora prvo da se registruje elektronskim putem na internet stranici Fondacije kako bi bilo u mogućnosti da pripremi i podnese Prijavu.

 

Podnosilac prijave nakon registracije na internet stranici popunjava elektronski formular Prijave u online aplikaciji na internet stranici Fondacije. Podnosilac prijave nakon finaliziranja elektronskog formulara prijave treba da odštampa formular (samo predviđeni dio za štampu, ne cijeli popunjeni formular) i povezanu izjavu koja će biti dio aplikacije na internet stranici, te da navedeni formular i izjavu potpiše i skenira, a zatim ih priloži u online aplikaciju, te sačuva aplikaciju i podnese prijavu na Javni poziv.

 

Korisnici takođe treba da skeniraju dokumente navedene u članu 16 ovog Javnog poziva i da ih prilože svojoj prijavi putem online aplikacije. Fondacija zadržava pravo da zahtijeva original ili ovjerenu kopiju bilo kojeg dokumenta koji je Podnosilac prijave priložio u elektronsku aplikaciju.

 

Prijavu na Javni poziv može podnijeti samo lice koje je upisano kao nosilac gazdinstva u RPG ili lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica koje se prijavljuje na Javni poziv. Prijavu na Javni poziv u slučaju nemogućnosti ovih lica mogu podnijeti i druga lica uz zakonski ovjerenu punomoć.

 

Prijava se može podnijeti od 1. septembra 0:00:00 2022. godine, a rok za prijavu je 4. novembar 2022. godine u 23:59:59 sati.

 

Prijave podnesene nakon navedenog roka neće biti razmatrane. Nije moguće uraditi bilo kakve suštinske izmjene u sadržaju Prijave nakon podnošenja Prijave u elektronskoj aplikaciji (eventualne administrativne greške mogu biti ispravljene).

 

 1. Dopuna dokumenata

Fondacija ima pravo da Podnosiocu prijave pošalje zahtjev za dopunu dokumenata u slučaju nedostatka priloga ili informacija u odnosu na obavezne dokumente i/ili podatke i informacije u elektronskom formularu, te da postavi pitanja za pojašnjenje tokom evaluacije. Fondacija će zahtjev za dopunu i pojašnjenje poslati putem elektronske pošte na elektronsku adresu Podnosioca prijave navedenu prilikom registracije na internet stranicu Fondacije. Takođe, Fondacija će na stranici Podnosioca prijave u POS sistemu (aplikaciji na internet stranici Fondacije) navesti zahtjev za dokumentaciju ili pojašnjenje.

 

Podnosilac prijave ima rok od osam (8) kalendarskih dana da elektronskim putem otkloni nedostatke navedene u zahtjevu za dopunu, odnosno da dopuni obavezne dokumente ili da odgovori na postavljena pitanja.

Ukoliko Podnosilac prijave ne postupi u skladu sa zahtjevom za dopunu, ili ne postupi u potpunosti, ili postupi nakon navedenog roka, prijava će biti ocijenjena na osnovu njenog originalnog sadržaja i raspoložive dokumentacije.

Prijava će biti odbijena bez mogućnosti za dopunu ako podnesena Prijava na Javni poziv sadrži nedostatke koji ne mogu da se otklone.

 

 1.  Dokumenti koji treba da se dostave

Potrebno je dostaviti popunjen, odštampan, potpisan (u slučaju pravnog lica pečatiran i potpisan od strane lica ovlaštenog za zastupanje) formular iz online aplikacije, izjave i sljedeće dokumente (anekse):

 

  1. osnovni identifikacioni dokumenti

 

1a. u slučaju pravnih lica:

  • važeće rješenje o registraciji kod nadležnog suda
  • rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (ovaj dokument nije obavezan u slučaju da pravno lice u rješenju o registraciji ima registrovanu poljoprivrednu djelatnost, a nije upisano u RPG)
  • kopija lične karte svih vlasnika pravnog lica (ovjerena)
  • kopija lične karte ovlaštenog lica u pravnom licu (ovjerena)
  • Uvjerenje o JIB (Poreska uprava Republike Srpske)
  • PDV uvjerenje (Uprava za indirektno oporezivanje BiH) – ukoliko je pravno lice PDV obveznik

 

1b. u slučaju fizičkih lica

  • kopija lične karte nosioca gazdinstva (ovjerena)
  • rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava
  • PDV uvjerenje (Uprava za indirektno oporezivanje BiH) – ukoliko je fizičko lice PDV obveznik

 

 1. potvrda banke o broju tekućeg/transkakcionog računa[4] (za pravna lica koja nabavljaju mehanizaciju, opremu i alate direktno od proizvođača u Mađarskoj potreban je i broj deviznog računa) Podnosioca prijave, ne starija od trideset (30) dana od dana podnošenja Prijave

 

 1. najmanje jedna važeća ponuda od distributera ili proizvođača za mehanizaciju, opremu ili alat koji se nabavlja u okviru Programa podrške koja sadrži:
 • podatke neophodne za preciznu identifikaciju Ponuđača, ali najmanje tačan naziv, sjedište/adresa i poreski broj Ponuđača;
 • prezentacija predmeta nabavke u okviru javnog poziva: naziv proizvođača, tačan naziv marke, naziv i specifična vrsta proizvoda navedenih u ponudi, tehnički parametri i stručne karakteristike koje je naveo proizvođač, tehnički uslovi u slučaju kupovine po narudžbi i detaljna naznaka pojedinačne procjene troškova, pri kupovini dodatnog pribora, te naznaka uređaja kojem pripada;
 • broj artikala koji se nabavljaju, jedinična cijena, jedinica mjere, neto cijena, PDV i/ili bruto cijena, valuta ponude.
 • Izjava proizvođača o mađarskom porijeklu mehanizacije, opreme i alata, sertifikovana od strane Komore za privredu i industriju Mađarske, koja posluje u zemlji proizvođača.

 

Ukoliko iznos ponude nije u evrima, iznos se mora konvertovati po kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan objavljivanja Javnog poziva.

 

 1. Uvjerenje o stanju poreskih obaveza – potvrda da ne postoje dospjele neizmirene obaveze po osnovu poreza, doprinosa i taksi, koju izdaje Poreska uprava Republike Srpske (izdato najranije 1. septembra 2022. godine)

 

 1. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza (ukoliko je pravno ili fizičko lice PDV obveznik)potvrda da ne postoje dospjele neizmirene obaveze po osnovu indirektnih poreza, koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje BiH (izdato najranije 1. septembra 2022. godine)

 

17. Evaluacija Prijava na javni poziv

 

Ocjenjivanje Prijava na Javni poziv sastoji se od formalnog ispita prihvatljivosti i ocjene kriterijuma prihvatljivosti sadržaja.

Paralelno s validacijom može da se provede i terenska kontrola poljoprivrednog gazdinstva.

 

Prijave će se rangirati dodjeljivanjem sljedećih bodova:

 

1.

Predstavljanje kandidata, prikladnost za realizaciju nabavke

Kandidat narativno opisuje svoje dosadašnje aktivnosti, te argumentuje da je na osnovu svog dosadašnjeg poslovanja prikladan za realizaciju nabavke.

0-10

2.

Usklađenost Prijave na Javni poziv s ciljevima Javnog poziva i privredne djelatnosti koju obavlja Podnosilac prijave

Nabavka će značajno doprinijeti postizanju ciljeva Fondacije i Javnog poziva, posebno:

- u razvoju i opstanku poljoprivrednika

- u razvoju preduzetništva

- povećanjem zaposlenosti;

- u povećanju poslovne efikasnosti proizvođača;

 

0-10

3.

Mogućnost realizacije nabavke i održivost poljoprivredne aktivnosti 

Proizvod koji proizilazi iz nabavke u okviru ovog Javnog poziva, a utiče na proširenje kapaciteta ili proširenja palete proizvoda/usluga može se prodavati na tržištu, a ciljano tržište je održivo.
Korisnik uzima u obzir trenutne tržišne uslove i njihove očekivane promjene.

0-15

4.

 

Sopstveno učešće veće od 30%

 • 30 % - 0 bodova
 • 30,01 – 34,99 % - 3 bodova
 • 35 – 39,99 % - 6 bodova
 • 40 – 44,99 % - 9 bodova
 • 45 – 49,99 % - 12 bodova
 • iznad 50 % – 15 bodova

0-15

 

Sve prijave koje su prošle formalni ispit prihvatljivosti, odnosno ispunile sve formalno-pravne uslove definisane Javnim pozivom, biće dostavljene nezavisnoj komisiji koju će imenovati Fondacija. Nezavisna komisija ocijeniće kriterijume prihvatljivosti sadržaja za sve prijave i predložiće davaocu finansijske podrške spisak korisnika za dodjelu bespovratnih sredstava. Fondacija u slučaju uočenih odstupanja od tržišnih uslova ima pravo predložiti smanjenje traženog iznosa finansijske podrške. Prijave ispod 25 bodova biće odbijene.

Korisnik će dobiti elektronsko obaveštenje o odluci na elektronsku adresu navedenu prilikom registracije, a odluka će biti objavljena na internet stranici Fondacije.

 

18. Donošenje odluka i potpisivanje ugovora

Ukoliko Korisnik primi odluku Fondacije o dodjeli bespovratnih sredstava, ali svojom krivicom ne dostavi dokumente koje je zahtijevala Fondacija u roku od osam (8) dana od prijema odluke, Fondacija ima pravo da preispita odluku i u krajnjem slučaju da obavijesti Korisnika da je povučena odluka o finansijskoj podršci. Ugovor o finansijskoj podršci u ovom slučaju neće biti potpisan.

 

Korisnik snosi rizik u vezi s vremenskim efektom održavanja cijena usljed povećanja cijena proizvodnje, povećanja prodajne cijene, inflacije i sl, te održavanja drugih obaveza i uslova uključenih u svaku ponudu od strane Ponuđača/Dobavljača.

 

19. Podnošenje prigovora

Korisnik može da podnese prigovor na odluku ako je postupkom odabira Prijava i odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava prekršen bilo koji zakon ili bilo koja od odredbi ovog Javnog poziva za podnošenje Prijava. Prigovor se može izjaviti jednom u roku od osam (8) dana od elektronske dostave odluke (rok od 8 dana je rok za slanje prigovora poštom, u slučaju sumnje datum slanja može se potvrditi poštanskom priznanicom), navodeći tačne razloge. Prigovor se mora predati na papiru, poštom, u registrovanu kancelariju Fondacije.

 

Elektronsko obavještenje o odluci o finansijskoj podršci smatra se dostavljenim 3. (trećeg) dana od dana slanja, čak i ako je Korisnik ne otvori.

 

Prigovor mora sadržavati razloge (prekršena odredba zakona ili Javnog poziva) zbog kojih Korisnik zahtjeva preispitivanje odluke. Prigovor će biti odbijen bez ikakvog suštinskog ispitivanja ukoliko ne postoji obrazloženje. Prilikom ispitivanja prigovora ispituje se samo ono što je u prigovoru osporeno.

 

Prigovor će biti razmotren u roku od trideset (30) dana od prijema. Rok za procjenu može se produžiti jednom, najviše za 30 dana. Protiv odluke donesene o predmetu prigovora ne može se uložiti dalji prigovor.

 

20. Ostale informacije

Smatraće se da Javni poziv za podnošenje Prijava, i odredbe i uslovi Ugovora o finansijskoj podršci zajedno regulišu detaljna pravila za provođenje Programa podrške. Odredbe Ugovora o finansijskoj podršci imaće prednost u slučaju bilo kakve nedosljednosti s gore navedenim propisima. (Javni poziv, formular za prijavu i prilozi uz prijavu zajedno čine dokumentaciju za prijavu, odnosno sadrže sve uslove neophodne za pripremu prijave.)

 

Fondacija zadržava pravo da izmijeni Javni poziv i formular za prijavu, pa se Podnosioci prijava mole da prate saopštenja objavljena na internet stranici Fondacije.

 

Fondacija zadražava pravo da tokom perioda za Prijave na Javni poziv koristi podatke dostavljene u skladu s izjavom potpisanom na listi podataka Podnosioca prijave. Fondacija može objaviti činjenicu o odobrenoj podršci na elektronskoj aplikaciji Javnog poziva.

 

Korisnik je dužan da vodi posebnu i ažurnu evidenciju o korištenju finansijske podrške, da na zahtjev organa nadležnih za provođenje kontrole pruži informacije neophodne za provođenje revizije i da sarađuje s nadležnim organima u toku kontrole.

 

21. Kontakt

Dodatne informacije o Javnom pozivu pozivu dostupne su telefonom, elektronskom poštom, na internet stranici Fondacije i lično u kancelarijama Fondacije u toku prijema stranaka od 9.00 do 15.00 svakog radnog dana.

 

Email: info@forsrpska.org

https://pos.forsrpska.org

22. Definicije pojmova

 

PROGRAM PODRŠKE je projekat Fondacije „Progressus” i Vlade Mađarske za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima za nabavku mehanizacije, opreme i alata na osnovu ovog Javnog poziva.

 

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA u smislu ovog Javnog poziva odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz zemlje ili stočarstva, odnosno na proces stavljanja na tržište prvog poljoprivrednog proizvoda, bez obavljanja dodatnih radnji kojim bi se promijenila priroda proizvoda. Primarna poljoprivredna proizvodnja uključuje radnje pripreme proizvoda poput branja, pranja, čišćenja, rezanja, obrezivanja, ljuštenja, usitnjavanja, sjeckanja, rashlađivanja, zamrzavanja i sušenja, bez pretvaranja u prerađevine.

 

POLJOPRIVREDNI PROIZVOD u smislu ovog Javnog poziva je bilo koji proizvod biljnog i životinjskog porijekla proizveden bez dodatnih radnji kojim bi se promijenila priroda proizvoda, a naveden u klasifikaciji Aneksa 1 Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije.

 

PODNOSILAC PRIJAVE može biti svako zainteresovano fizičko ili pravno lice (kategorizovano kao MMS, udruženje, fondacija ili poljoprivredna zadruga) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske (RPG) ili registrovano kao pravno lice za obavljanje djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, a koje ispunjava sve opšte i posebne uslove navedene u ovom Javnom pozivu.

 

MMS je kategorizacija preduzeća prema veličini i prometu na mikro (manje od 5 zaposlenih i godišnji promet ispod 500 000 KM), mala (manje od 50 zaposlenih i godišnji promet ispod 2 miliona KM) i srednja preduzeća (manje od 250 zaposlenih i godišnji promet manji od 8 miliona KM).

 

PRIHVATLJIVO PODRUČJE u smislu ovog Javnog poziva je zemljište upisano za poljoprivrednu djelatnost na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta.

 

PRIJAVA je aplikacija/zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava/prijava na ovaj Javni poziv koja se elektronski popunjava na internet stranici Fondacije i podrazumijeva elektronski formular koji sadrži opšte podatke, te opis planirane nabavke mehanizacije, opreme i alata i dokumente u skladu s opštim i posebnim uslovima iz ovog Javnog poziva.

 

KORISNIK u smislu ovog Programa podrške može biti svaki Podnosilac prijave na Javni poziv koji ostvari pravo na finansijsku podršku za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata na osnovu uspješnosti na ovom Javnom pozivu, a u slučaju da ispunjava sve opšte i posebne uslove definisane ovim javnim pozivom.

 

BESPOVRATNA SREDSTVA su finansijska podrška u okviru ovog Programa podrške koja će Korisnicima programa podrške biti odobrena na osnovu uspješnosti na ovom Javnom pozivu, u omjeru ukupnih troškova nabavke propisanom ovim Javnim pozivom.

 

SOPSTVENO UČEŠĆE je dio finansijskih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata koji se odnose na vlastita sredstva Korisnika koja će obezbijediti sami Korisnici,..

 

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI su ukupni realni, opravdani i prihvatljivi troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata u smislu ovog Javnog poziva i čine ih bespovratna sredstva i sopstveno učešće u omjerima propisanim ovim Javnim pozivom.

 

TRŽIŠNI USLOVI su uslovi pravnog posla između ugovornih stranaka koji se ne razlikuju od uslova koji bi bili utvrđeni među nepovezanim subjektima i ne sadržavaju elemente tajnog dogovora. Svaki pravni posao koji proizlazi iz otvorenog, transparentnog i bezuslovnog postupka smatra se da zadovoljava načelo pravnog posla prema tržišnim uslovima.

 

PROIZVOĐAČ u smislu ovog Javnog poziva je proizvođač poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata proizvedene u Mađarskoj.

 

DISTRIBUTER u smislu ovog Javnog poziva je distributer, prodavac ili ovlašteni zastupnik za prodaju poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata proizvedenih u Mađarskoj

 

PONUĐAČ u smislu ovog Javnog poziva je nezavisno pravno lice u odnosu na Podnosioca prijave na Javni poziv koje Podnosiocu prijave na Javni poziv dostavlja ponudu za mehanizaciju, opremu i alate koja je dio obavezne dokumentacije za Prijavu na javni poziv. Ponuđač u smislu ovog javnog poziva može biti zvanični distributer ili proizvođač predmetne mehanizacije, opreme i alata. Ponuđač treba biti nezavisan od Podnosioca prijave, kao što je navedeno u tački br. 8.

 

DOBAVLJAČ u smislu ovog Javnog poziva je pravno lice koje je Podnosiocu prijave prvobitno dostavilo ponudu za mehanizaciju, opremu i alate („Ponuđač”)

 

BRUTO troškovi u smislu ovog Javnog poziva su troškovi nabavke mehanizacije, opreme ili alata s obračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV), a koji se kroz Program podrške u omjeru koji je propisan Javnim pozivom mogu izmiriti samo u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik nema zakonsko pravo ili mogućnost povrata PDV-a.

 

NETO troškovi u smislu ovog javnog poziva su troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV) i isplaćuju se u omjeru koji je propisan Javnim pozivom ukoliko Podnosilac prijave/Korisnik ima zakonsko pravo i mogućnost povrata PDV-a.

 

POVEZANA PRAVNA LICA u smislu ovog Javnog poziva su pravna lica koja su povezana u smislu vlasništva, upravljanja poslovanjem ili zbog drugih bliskih zavisnosti. Fizičko lice i povezano/a pravno/a lice/a smatraju se jednim podnosiocem prema ovom Javnom pozivu. Većinski vlasnik ili njegovo/a povezano/a pravno lice ne može se prijaviti po više osnova (u ime pravnog lica i kao fizička osoba), nego samo po jednoj osnovi. Smjernice su sadržane u Pravilniku (651/2014/EU) Aneksa br. 1.

 

MAĐARSKO PORIJEKLO u smislu ovog Javnog poziva odnosi se na porijeklo proizvoda koji su proizvedeni u Mađarskoj i koji su prošli poslednju, bitnu, ekonomski opravdanu preradu u Mađarskoj, u prostorijama preduzeća opremljenih za ovu namjenu, i gdje je nastala proizvodnja novog proizvoda ili važna faza proizvodnje. Prilikom podnošenja prijave Podnosilac prijave dužan je da dokaže mjesto porijekla mehanizacije, opreme i alata uvjerenjem proizvođača ili distributera iskazanim u ponudi i ovjerenim u Komori za privredu i industriju Mađarske, koja posluje u zemlji proizvođača, a prilikom obračuna – na zahtjev Fondacije – Sertifikatom o porijeklu koji je izdala Komora za privredu i industriju Mađarske, a koju mu obezbjeđuje Dobavljač.

 

ZAHTJEV ZA ISPLATU je dokument o poravnanju, koji se sastavlja i podnosi online u skladu s odredbama, kako je navedeno u tački 11.

 

ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ je dokument koji Korisnici podnose Fondaciji nakon faktičke i finansijske realizacije nabavke, a podrazumijeva opisni izvještaj o faktičkoj i finansijskoj realizaciji nabavke, te dokumente koji potvrđuju isporuku i puštanje u rad uređaja, dokumente i dozvole u ​​vezi s eventualnom registracijom mehanizacije, kao i uređene finansijske dokumente

 

NOVI UREĐAJ u smislu ovog Javnog poziva je mehanizacija, oprema ili alati proizvedeni u periodu od prethodne dvije godine.

 

FAKTIČKA REALIZACIJA je završetak nabavke u vezi s ovim Javnim pozivom koja podrazumijeva puštanje u rad mehanizacije, opreme ili alata kupljenog u okviru Programa podrške, odnosno putem ovog Javnog poziva.

 

FINANSIJSKA REALIZACIJA u smislu ovog Javnog poziva podrazumijeva kompletnu finansijsku podmirenost nabavke. Datum finansijskog završetka projekta je datum izmirenja posljednjeg od troškova koji su nastali tokom realizacije nabavke, koji su propisno obračunati od strane Korisnika.

 

REALIZACIJA NABAVKE podrazumijeva kompletnu faktičku i finansijsku realizaciju nabavke. Rok za realizaciju nabavke je 30. septembar 2023, godine.

 

POČETAK PERIODA ODRŽAVANJA je trenutak od datuma odobrenja Završnog izvještaja.

 

[1] Primarna poljoprivredna proizvodnja u smislu ovog Javnog poziva definisana je u skladu s Aneksom 1 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i podrazumijeva proces prvog stavljanja proizvoda na tržište, koji ne mijenja u značajnoj mjeri prirodu i karakteristike osnovnog proizvoda.

[2] Oni proizvodi se smatraju proizvedenim u Mađarskoj koji su podvrgnuti zadnjoj, značajnoj, ekonomski opravdanoj mašinskoj obradi ili preradi u Mađarskoj, pri čemu se proizvodnja dešavala u prostorijama preduzeća ili se tamo dešavala važna faza proizvodnje novog proizvoda.

[3] Prema članu 10. ovog Javnog poziva, realizacija nabavke (kupovina mehanizacije, opreme i alata) predložene u Prijavi može početi najranije narednog dana od podnošenja Prijave, pri čemu se, prema članu 14. Javnog poziva, Prijave mogu podnijeti od 1. septembra 0:00:00 2022. godine do 4. novembra 2022. godine u 23:59:59 sati.   

[4] Broj računa za koji se priloži dokaz u online aplikaciji biće jedini broj računa koji će se smatrati relevantnim i validnim prilikom uplate Sopstvenog učešća, te u slučaju postfinansiranja Korisnika.