Skip to main content
BTP-23 članak
11.08.2023.
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za nabavku mehanizacije, opreme i alata BTP-23

Fondacija za održivi razvoj „Progressus“ dodjeljuje bespovratna sredstva poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači i prerađivači mogu da se prijave na Javni poziv BTP-23 putem elektronskog sistema Fondacije za podnošenje i obradu prijava, te realizaciju projekata (POS sistem) na adresi pos.forsrpska.org od 14. avgusta 2023. u 00.00.00 do 14. oktobra 2023. godine u 23.59.59.

Predmet javnog poziva
Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” dodjeljuje bespovratna sredstva fizičkim i pravnim licima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda za nabavku nove mehanizacije, opreme i alata proizvodenih u Mađarskoj.

Cilj javnog poziva
Cilj Fondacije za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” (u daljem tekstu: Fondacija) i Vlade Mađarske je jačanje privrednih odnosa između Republike Srpske i Mađarske kroz povećanje efikasnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, razvoj tehnologije proizvodnje, unapređenje korištenja kapaciteta i upravljanja resursima, poboljšanje uslova održivosti i poslovanja.

FINANSIJSKI USLOVI

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke sastoje se iz bespovratnih sredstava i sopstvenog učešća.


Bespovratna sredstva – najviše 70% Ukupnih prihvatljivih troškova nabavke.
Sredstva obezbjeđuje Fondacija.
Minimalni iznos podrške po Korisniku je 2.500 evra.
Maksimalni iznos podrške po Korisniku je 25.000 evra.

Sopstveno učešće – najmanje 30% Ukupnih prihvatljivih troškova nabavke.
Sredstva obezbjeđuje Korisnik.
Sopstveno učešće može se u potpunosti ili djelimično obezbijediti i iz kredita, pri čemu kredit mora biti odobren po osnovu ili za namjenu sopstvenog učešća u Javnom pozivu.
Državna pomoć, pomoć republičkih organa i organizacija javne uprave, jedinica lokalne uprave i samouprave, pomoć obezbjeđena iz drugih međunarodnih grantova ili sličnih izvora NIJE PRIHVATLJIV oblik sopstvenog učešća.

Iznos PDV-a obračunatog na troškove nabavke za Podnosioca prijave/Korisnika koji ima zakonski regulisano pravo na povrat PDV-a je Neprihvatljiv trošak u smislu ovog Javnog poziva i ne može biti finansiran Bespovratnim sredstvima.

Finansijski uslovi

 

Uslovi podobnosti
USLOVI PODOBNOSTI

Jedno fizičko ili pravno lice može podnijeti isključivo 1 prijavu na Javni poziv. Isključivo jedna prijava može biti podnesena za jedno mjesto upotrebe mehanizacije, opreme i alata.

Prihvatljivost nabavke
USLOVI PRIHVATLJIVOSTI

Troškovi nabavke uključuju nabavnu cijenu, troškove transporta i dostave, carinske troškove, troškove puštanja u rad mehanizacije, opreme i alata koji se nabavljaju, te troškove obuke u direktnoj vezi s mehanizacijom, opremom i alatima koji se nabavljaju.
Troškovi iskazani u Prijavi treba da budu u skladu s tržišnim cijenama određenim na realan i ekonomičan način prema trenutnim Tržišnim uslovima, vodeći računa o principu dobrog finansijskog upravljanja i usklađenosti s realnom tržišnom cijenom.

Podnošenje prijave na Javni poziv
Otvaranje naloga i registracija u POS sistemu

Zainteresovano lice prvo treba da napravi nalog na internet stranici Fondacije, na adresi pos.forsrpska.org, te da se nakon toga registruje u POS sistem popunjavanjem Osnovnih podataka.

Ispunjavanje prijave

Podnosilac prijave nakon registracije na internet stranici popunjava elektronski formular Prijave u online aplikaciji na internet stranici Fondacije koja se sastoji iz 3 dijela: a) predstavljanje podnosioca prijave, predstavljanje projekta, finansijska struktura projekta

Prilaganje dokumenata

Svi obavezni originalni dokumenti (ili ovjerene kopije) treba da budu skenirani i priloženi u pdf formatu u dijelu aplikacije „Prilozi“.

Podnošenje prijave

Podnosilac prijave nakon ispunjavanja prijave i prilaganja dokumenata treba elektronski da finalizira ispunjeni elektronski formular, nakon čega će POS sistem generisati Prijavni formular, koji je potrebno odštampati, te datirati, potpisati, ovjeriti pečatom (u slučaju pravnih lica i samostalnih preduzetnika) i skenirati, te zatim priložiti u online aplikaciju, te sačuvati aplikaciju i potvrditi podnošenje prijave na Javni poziv.

OBAVEZNI DOKUMENTI

u slučaju pravnih lica i samostalnih preduzetnika:
1. važeće rješenje o registraciji kod nadležnog suda/jedinice lokalne samouprave – skeniran važeći original
2. kopija lične karte/pasoša ovlaštenog lica u pravnom licu – ovjerena u jedinici lokalne samouprave ili kod notara, ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva
 

u slučaju fizičkih lica:
1. rješenje/potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava – skeniran original potvrde, izdate najranije 1.1.2023.
2. kopija lične karte/pasoša nosioca gazdinstva - ovjerena u jedinici lokalne samouprave ili kod notara, ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva

3. najmanje jedna važeća ponuda od distributera ili proizvođača za mehanizaciju, opremu ili alat koji se nabavlja u okviru Programa podrške koja sadrži:

  • podatke neophodne za preciznu identifikaciju Ponuđača (najmanje tačan naziv, sjedište/adresa i poreski broj Ponuđača)
  • podatke za preciznu identifikaciju predmeta nabavke (naziv proizvođača, tačan naziv marke i tipa proizvoda, naziv i specifična vrsta proizvoda navedenih u ponudi)
  • specifikaciju proizvoda (godina proizvodnje, tehnički parametri i stručne karakteristike koje je naveo proizvođač)
  • cijene (jedinična neto cijena, broj artikala koji se nabavljaju, ukupna neto cijena, PDV i bruto cijena; detaljna naznaka pojedinačnih cijena pri kupovini dodatnog pribora, te naznaka uređaja kojem pripada/ju)
  • tehničke uslove kupovine (obavezno: valutu ponude – period do kad važi ponuda, od najmanje 180 dana od zatvaranja Javnog poziva)
  • izjavu distribuitera/proizvođača o mađarskom porijeklu mehanizacije, opreme i alata (potvrđenu dokumentom – daklaracija iz tačke 4 ovog člana - koju izdaje Komora za privredu i industriju Mađarske, koja posluje u zemlji proizvođača, a koju za Podnosioca prijave obezbjeđuje Ponuđač)

Sve cijene u ponudi od distributera registrovanih u BiH treba da budu izražene u valuti unutrašnjeg platnog prometa (BAM). Sve cijene u ponudi od distributera iz inostranstva treba da budu izražene u evrima (EUR).

4. deklaracija proizvođača kojom se dokazuje mađarsko porijeklo mehanizacije, opreme i alata koju je ovjerila Komora za privredu i industriju Mađarske, a koju za Podnosioca prijave obezbjeđuje Ponuđač (distributer/proizvođač)

5. dokaz o regulisanom pravu korištenja zemljišta navedenog kao Mjesto upotrebe mehanizacije, opreme i alata u dijelu elektronske aplikacije koji se odnosi na Predstavljanje projekta (izvod parcela iz APIF-a izdat najranije 1. januara 2023. za podnosioce prijava registrovane u RPG ili izvod iz katastra, važeči ugovor o zakupu, koncesiji, izjava o ustupanju bez naknade i sl.)

6. Prijavni list – dokument s osnovnim podacima i listom izjava Podnosioca prijave koji se generiše iz POS sistema nakon završetka popunjavanja prijavnog formulara koji treba da bude odštampan, potpisan od strane nosioca poljoprivrednog gazdinstva ili od strane lica zakonski ovlaštenog za zastupanje kao na ličnoj karti, te ovjeren pečatom (u slučaju pravnih lica i samostalnih preduzetnika), s unesenim mjestom i datumom, skeniran i priložen u POS sistem za podnošenje i obradu prijava na javne pozive, te realizaciju projekata

obavezni dokumenti

 

pregled prijava
Formalno-pravni pregled prijava

Fondacija će detaljno pregledati svaku prijavu koja je do isteka roka podnesena na Javni poziv u POS sistemu za podnošenje i obradu prijava s ciljem utvrđivanja da li navedene prijave ispunjavaju sve formalno-pravne uslove propisane Javnim pozivom, te
da li su prijavni formulari ispravno ispunjeni i podneseni u skladu s propisima iz Javnog poziva i formalnim uslovima POS sistema.

stručno ocjenjivanje
Stručno ocjenjivanje

Sve prijave koje prođu provjeru formalno-pravne prihvatljivosti, odnosno ispune formalno-pravne uslove definisane Javnim pozivom, biće proslijeđene na ocjenjivanje stručnoj komisiji koju će imenovati Fondacija.

odluka o dodjeli bs
Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava

Fondacija nakon formalno-pravnog pregleda i stručnog ocjenjivanja sastavlja rang listu podnesenih prijava na osnovu bodova koje je dodijelila stručna komisija i listu korisnika s relevantnim podacima i informacijama o iznosu sopstvenog učešća i bespovratnih sredstava predlaže na konačno odobrenje grantovskom sponzoru – CED-u.

Lista koju odobri CED biće objavljena na web stranici Fondacije, forsrpska.org, a korisnici kojim su odobrena bespovratna sredstva dobiće informaciju u POS sistemu i na elektronsku adresu navedenu prilikom registracije u POS sistem.

potpisivanje ugovora
Potpisivanje ugovora

Prilikom objave konačne rang liste odobrenih prijava, Fondacija će na internet stranici forsrpska.org objaviti rok za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Korisnika i Fondacije, kao i listu dokumenata koje podnosioci prijava u POS sistem treba da dostave Fondaciji.

Svi ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisuju se u kancelariji Fondacije ili na mjestu koje Fondacija odredi kao mjesto za potpisivanje ugovora, uz prisustvo zaposlenih u Fondaciji.

isplata podrške
Obračun i isplata podrške

Iznosi Bespovratnih sredstava i Sopstvenog učešća biće propisani Ugovorom o finansijskoj podršci koji će biti potpisan između Korisnika i Fondacije nakon odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, pri čemu će Bespovratna sredstva biti isplaćena Korisniku na osnovu Zahtjeva za isplatu koji Korisnik podnosi Fondaciji kroz POS sistem. Korisnik ima mogućnost izbora jednog od dva načina finansiranja i isplate Bespovratnih sredstava: sufinansiranje ili postfinansiranje, o čemu se izjašnjava prilikom podnošenja Zahtjevu za isplatu Fondaciji.

Realizacija nabavke

Rok za realizaciju nabavke mehanizacije, opreme i alata je 31. avgust 2024.
Realizacija nabavke (kupovina mehanizacije, opreme i alata) predložene u Prijavi može početi najranije narednog dana od dana podnošenja Prijave. Prihvatljivim troškovima smatraće se samo troškovi koji su nastali nakon datuma podnošenja Prijave i to samo u slučaju uspješnosti prijave u skladu s uslovima i u odnosu na kriterijume navedene u Javnom pozivu.
Realizacija nabavke može se smatrati završenom ukoliko je projekat i faktički i finasijski završen. Nabavka je faktički završena u trenutku kada su mehanizacija, oprema i alati nabavljeni u okviru Programa podrške isporučeni i stavljeni u funkciju, a finansijski je završena kada su u potpunosti plaćeni svi Ukupni troškovi projekta (Sopstveno učešće, Bespovratna sredstva i eventualni Neprihvatljivi troškovi).

Korisnici podnose Završni izvještaj Fondaciji u POS sistemu, a nakon finansijske i faktičke realizacije nabavke, odnosno nakon što su mehanizacija, oprema i/ili alati isporučeni na adresu Korisnika i pušteni u rad.

Korisnik je obavezan poštovati Period održavanja predmeta nabavke u trajanju od 3 godine nakon završetka nabake. Period održavanja počinje od dana kad Fondacija odobri Završni izvještaj. Tokom perioda održavanja Korisnik treba da zadrži i koristi, te nema pravo da proda ili uništi predmet nabavke, kao ni da iznajmi predmet nabavke bez saglasnosti Fondacije. Korisnik je obavezan da nabavljenu mehanizaciju, opremu i alate koristi na mjestu realizacije projekta do kraja perioda održavanja.

realizacija nabavke

 

Ostale informacije

Smatraće se da Javni poziv za podnošenje Prijava, i odredbe i uslovi Ugovora o finansijskoj podršci zajedno regulišu detaljna pravila za provođenje Programa podrške. Odredbe Ugovora o finansijskoj podršci imaće prednost u slučaju bilo kakve nedosljednosti s gore navedenim propisima. (Javni poziv, formular za prijavu i prilozi uz prijavu zajedno čine dokumentaciju za prijavu, odnosno sadrže sve uslove neophodne za pripremu prijave.)


Fondacija zadržava pravo da izmijeni Javni poziv i formular za prijavu. Sve eventualne izmjene biće objavljene na internet stranici Fondacije i u POS sistemu.

Tekst Javnog poziva BTP-23 možete pročitati ovdje BTP-23 Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima_1.pdf

 

kontakt